Gegevensbeleid

Rode Kruis-Vlaanderen  verwerken je persoonsgegevens voor diverse doeleinden en verwerken alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens.

De verwerking is afhankelijk van jouw activiteiten en interesses. Hieronder vind je een overzicht van onze belangrijkste diensten en activiteiten en hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken.

Op de site van het Rode Kruis lees je hoe met zorg omgegaan wordt met de gegevens: https://www.rodekruis.be/juridische-info/gegevensbeleid/zorg-voor-jouw-gegevens/ 

Ik ben donor van bloed, plasma of plaatjes

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door Rode Kruis-Vlaanderen, Motstraat 40, 2800 Mechelen als verwerkingsverantwoordelijke.

 • We verwerken deze gegevens om onze wettelijke verplichtingen als erkende bloedinstelling na te komen op grond van redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid, met name het voorzien in voldoende veilig(e) bloed, plasma en bloedplaatjes, inclusief het informeren en contacteren over het doneren van bloed, plasma en bloedplaatjes.
 • We verwerken deze gegevens ook voor wetenschappelijk onderzoek, in het kader van transfusie, voor epidemiologische doeleinden of met als doel meer inzicht te bekomen in medische aandoeningen en hun behandeling, voor interne validaties en ter optimalisering van en rapportering over bedrijfsprocessen die verband houden met haar taak van openbare dienstverlening als bloedinstelling.
 • Klachtenbehandeling en geschillenbeheer. Dit gebeurt op grond van ons gerechtvaardigd belang om een klacht of geschil te kunnen behandelen en onze rechten en belangen te vrijwaren.
 • We verstrekken jouw gegevens aan verwerkers die ondersteunende diensten verlenen zoals een extern dataplatform en -portaal, callcenters, sms- en mailingdiensten, softwareleveranciers, aan ziekenhuizen/artsen op gecodeerde wijze, aan het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten in het kader van hun hemovigilantie- en controlebevoegdheid en aan erkende laboratoria waarmee we samenwerken.

Jouw gegevens worden bewaard conform de wettelijke bepalingen, met name gedurende een termijn van 30 jaar en maximaal 40 jaar.

Onder de voorwaarden en volgens de modaliteiten bepaald door de wet, heb je het recht jouw persoonsgegevens in te kijken, te verbeteren, te wissen, te beperken of bezwaar te maken tegen de verwerking, behalve indien de uitoefening van deze rechten in strijd zou zijn met de wettelijke verplichtingen van Rode Kruis-Vlaanderen als erkende bloedinstelling of in het kader van volksgezondheid.

We doen een beroep op verwerkers die gevestigd zijn buiten de Europese economische ruimte. Dit betreft verwerkers die ondersteunende diensten verlenen zoals een extern dataplatform en –portaal en softwareleveranciers.  We bieden passende waarborgen door middel van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming of andere gepaste waarborgen. Deze kan je bij ons raadplegen.

Indien je jouw rechten wenst uit te oefenen kan je ons contacteren via de functionaris inzake gegevensbescherming per brief (Rode Kruis-Vlaanderen, Tav DPO, Motstraat 40, 2800 Mechelen) of per e-mail (DPO@rodekruis.be). Je kan ook altijd via het portaal www.rodekruis.be/mijngegevens jouw voorkeuren omtrent de te ontvangen communicatie en de wijze van communicatie beheren.

Als je een klacht wenst in te dienen, kan dat bij de toezichthoudende overheid:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
contact@apd-gba.be 
tel 0032 2 247 48 00

Ik ben vrijwilliger

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door Rode Kruis-Vlaanderen, Motstraat 40, 2800 Mechelen en, elk voor hun activiteiten, Rode Kruis-Vlaanderen Internationaal VZW, Jeugd Rode Kruis VZW, Rodekruisvakanties VZW, Vormingsinstituut Rode Kruis-Vlaanderen VZW, Zorgbib Rode Kruis-Vlaanderen VZW als gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke.

Wij verwerken jouw gegevens voor:

 • Ledenadministratie voor het verrichten van onze gerechtvaardigde activiteiten als instelling van openbaar nut binnen de sector van humanitaire dienstverlening.
 • Het nakomen van onze wettelijke verplichtingen als vrijwilligersorganisatie (o.a. informatieplicht, verzekeringsplicht, toekennen kostenvergoedingen etc.).
 • Het beheer en inzetten van het vrijwilligerskorps bij samenwerking met bedrijven/instellingen/individuen aan wie onze organisatie diensten verstrekt op grond van ons gerechtvaardigd belang, nl. het nakomen van contractuele afspraken met deze bedrijven/instellingen/individuen.
 • Doorgifte aan organisatoren, wanneer deze wettelijk verplicht zijn een voorafgaande veiligheidscontrole van vrijwilligers aan hun evenement door de politiediensten te laten uitvoeren. Dit gebeurt op grond van jouw toestemming.
 • Het bekomen en/of behouden van subsidies of een erkenning op grond van ons gerechtvaardigd belang of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit zal voornamelijk gebeuren op grond van gecodeerde gegevens.
 • Statistische doeleinden, nl. interne rapportering om het beheer van het vrijwilligerskorps te optimaliseren. Dit zal voornamelijk gebeuren op grond van gecodeerde gegevens.
 • De globale communicatie over en werving voor onze activiteiten. Dit gebeurt op basis van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid (donorwerving voor bloed(plaatjes) of plasma) en op basis van ons gerechtvaardigd belang (andere activiteiten). Deze communicatie is noodzakelijk om de werking en continuïteit van de opdrachten van onze organisatie, als helper van de overheid, te garanderen.
 • Archiveringsdoeleinden, op basis van ons gerechtvaardigd belang, nl. het aanleggen van een ‘collectief geheugen’ over onze diensten en activiteiten.
 • Klachtenbehandeling en geschillenbeheer. Dit gebeurt op grond van ons gerechtvaardigd belang om een klacht of geschil te kunnen behandelen en onze rechten en belangen te vrijwaren.

Wij delen jouw persoonsgegevens, afhankelijk van de activiteit waaraan je deelneemt, mee aan:

 • Onderaannemers (verwerkers) die in onze opdracht werken zoals onder meer een extern dataplatform en -portaal, callcenters, sms- en mailingdiensten en softwareleveranciers, dienstverstrekkers die betrokken zijn bij onze activiteiten (bv. catering, faciliteiten, overnachting).
 • Bedrijven/instellingen/individuen aan wie we diensten verstrekken.
 • Overheden en politiediensten wanneer dit wettelijk verplicht is. 

We doen een beroep op verwerkers die gevestigd zijn buiten de Europese economische ruimte. Dit betreft verwerkers die ondersteunende diensten verlenen zoals een extern dataplatform en –portaal en softwareleveranciers.  We bieden passende waarborgen door middel van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming of andere gepaste waarborgen. Deze kan je bij ons raadplegen.

Conform de wettelijke voorwaarden en modaliteiten, heb je een recht tot inzage, verbetering, wissing, overdraagbaarheid en beperking van jouw persoonsgegevens. Je hebt ook een recht om bezwaar te maken tegen de verwerking.

We bewaren jouw gegevens zolang je interesse toont voor onze activiteiten. Maximaal na 15 jaar na het einde van jouw interesse verwijderen we jouw gegevens. Voor archiveringsdoeleinden bewaren we de hiervoor relevante gegevens

Indien je jouw rechten wenst uit te oefenen kan je ons contacteren via de functionaris inzake gegevensbescherming per brief (Rode Kruis-Vlaanderen, Tav DPO, Motstraat 40, 2800 Mechelen) of per e-mail (DPO@rodekruis.be). Je kan ook altijd via het portaal www.rodekruis.be/mijngegevens jouw voorkeuren omtrent de te ontvangen communicatie en de wijze van communicatie beheren.

Als je een klacht wenst in te dienen kan dat bij de toezichthoudende overheid: 

Gegevensbeschermingsautoriteit 
Drukpersstraat 35 
1000 Brussel 
contact@apd-gba.be 
tel 0032 2 247 48 00

Ik stel een vraag via de website

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door Rode Kruis-Vlaanderen, Motstraat 40, 2800 Mechelen  voor:

 • Jouw vraag, bericht of verzoek te beantwoorden. 
 • Klachtenbehandeling en geschillenbeheer. Dit gebeurt op grond van ons gerechtvaardigd belang om een klacht of geschil te kunnen behandelen en onze rechten en belangen te vrijwaren.

We verstrekken jouw gegevens aan:

 • Overheden wanneer dit wettelijk verplicht is.

We doen een beroep op verwerkers die gevestigd zijn buiten de Europese economische ruimte. Dit betreft verwerkers die ondersteunende diensten verlenen zoals een extern dataplatform en –portaal en softwareleveranciers.  We bieden passende waarborgen door middel van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming of andere gepaste waarborgen. Deze kan je bij ons raadplegen.

Conform de wettelijke voorwaarden en modaliteiten, heb je een recht tot inzage, verbetering, wissing, overdraagbaarheid en beperking van jouw persoonsgegevens. Je hebt ook een recht om bezwaar te maken tegen de verwerking. Je kan ook steeds je toestemming intrekken.

We bewaren jouw gegevens tot maximaal 10 jaar na het laatste contactmoment.

Als je een klacht wenst in te dienen kan dat bij de toezichthoudende overheid:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
contact@apd-gba.be 
tel 0032 2 247 48 00